Finjas stora klimatsatsning – byggprodukter med inbyggd kolsänka

 • I en unik satsning har Finja Betong lyckats ta fram produkter som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären genom att lagra en kolsänka, i form av biokol, i produkterna. Kolsänkan är aktiv under hela produktens livslängd.

  Utvecklingsarbetet har pågått under lång tid för att få till recept som fungerar med bibehållen hög teknisk kvalitet. Resultatet är betongprodukter med minimal klimatpåverkan under hela sin livstid.

  Produkterna ingår i klimatpositiva ECO-linjen. Läs mer om ECO-linjen och våra klimatpositiva produkter.

 •  

 • Unik miljövarudeklaration (EPD) för Murblock Bas ECO


 • En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Som första cementbaserade produkt, innehållandes biokol med tillgodoräknad kolsänka, har Murblock Bas ECO försetts med en EPD (Environmental Product Declaration). Enligt tredjepartsgranskande EPD-experter är miljövarudeklarationen världens första i sitt slag.

 • Vad är biokol och hur bidrar det till minskat koldioxidutsläpp?


 • Koldioxid tas upp och lagras i växter och träd och bidrar tillfälligt till att koldioxiden reduceras i atmosfären. Biokol, som är ett koncentrat av kol, utvinns genom att växtdelar förbränns vid speciella anläggningar utan syre (pyrolys).

  Kolatomerna hindras genom metoden från att reagera med syre och på så sätt bilda koldioxid på nytt. Metoden kallas Pyrogenic Carbon Capture and Storage (PyCCS).

 • Biokol i en hög

 • Vad är en kolsänka?


 • En kolsänka skapas när man kapslar in biokol och lagrar den långsiktigt, vilket bidrar till minskad växthuseffekt. Vi lagrar biokolet i produkterna, vilket skapar en inbyggd kolsänka under hela produktens livslängd.

  Inga växter eller träd huggs ner för att producera den biokol vi använder, utan den görs av restprodukter. Biokolet är EBC-certifierat (European Biochar Certification) och uppfyller dess krav på kvalitet, ursprung och tillverkningsprocess.

 • Hur länge varar kolsänkan?


 • Biochar symbol 640x360.jpg

 • Biokol beräknas ha en halveringstid på 150 till 5 000 år och klassades 2018 som en Negative Emission Technology av FN:s vetenskapliga klimatpanel (IPCC).

  Biokolet lagras som en permanent kolsänka i våra byggprodukter, vilket förhindrar uppkomst av koldioxid under hela produktens livslängd, som är minst 100 år.

 • Kolsänkan motverkar cementens klimatpåverkan


 • Cement används som bindemedel i en del av våra produkter. Vid tillverkningen av cement hettas kalksten upp och då frigörs fossilt kol i form av koldioxid. För att motverka cementens klimatpåverkan lagrar vi en kolsänka i form av biokol i produkten.

 • Betydande sänkning av GWP 


 • I produkten Murblock Bas ECO bidrar biokolet till en sänkning med cirka 56 procent av GWP (Global Warming Potential), jämfört med vår motsvarande produkt Murblock Bas.

  Vad gäller kombinationsbruken Mur- & Putsbruk B ECO samt Puts- & Murbruk C ECO bidrar den lagrade kolsänkan även här till en rejäl sänkning av GWP. Jämfört med produkternas ursprungliga varianter handlar det om en skillnad på minst 75 procent.

  Därutöver klimatkompenseras produkternas potentiella klimatpåverkan* via ett biogasprojekt i Brasilien. Först och främst för att nå klimatneutralitet, därutöver med ytterligare 15 procent CO2e för att uppnå ett positivt klimatavtryck. Läs mer om hur vi klimatkompenserar.

  Använd gärna våra mängdberäknare som även räknar ut koldioxidbesparing vid val av en ECO-produkt jämfört med en motsvarande produkt i vårt övriga sortiment.

 • Klimatpositiva byggprodukter med inbyggd kolsänka


 • Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  * Den potentiella klimatpåverkan, från det att råvaran tas från naturen tills den färdiga produkten är klar att levereras. Modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2).