Klimatpositiva byggprodukter

 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet, har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

 • Klimatpositiv - vad är det?


 • En klimatpositiv produkt innebär att det sammantagna klimatavtrycket är positivt. Genom att analysera och därefter minimera våra egna utsläpp tar vi ett första steg för att minska vår klimatpåverkan. Finja Betongs målsättning är att minska CO2-belastningen med 50 procent på tre år för ingående produkter i den klimatpositiva ECO-linjen.

  Därefter klimatkompenserar* vi produkterna i vår ECO-linje för att nå till målet för klimatneutralitet. Vi kompenserar sedan CO2e med ytterligare 15 procent vilket gör att produkten går från att vara klimatneutral till att bli klimatpositiv. Läs mer om vår kompensation. I vårt hållbarhetsarbete följer vi den oberoende standarden ISO 14021. 

 •  

 • Produktserie med inbyggd kolsänka för hållbart byggande


 • Murblock Bas ECO_fyrkantig 640x640_medsymbol.jpg

 • I en unik satsning har Finja Betong tagit fram en klimatpositiv produktserie med inbyggd kolsänka i form av biokol. Kolsänkan motverkar den ingående cementens klimatpåverkan och är aktiv under hela produktens livslängd.

  Det innebär att produkterna har en minimal klimatpåverkan. Att välja att bygga med Murblock Bas ECO, jämfört med Murblock Bas, innebär till exempel en sänkning på 56 procent av GWP (Global Warming Potential). De är dessutom klimatpositiva och klimatkompenseras på samma sätt som övriga ECO-produkter.

  Läs mer om Finjas produkter med inbyggd kolsänka och hur det fungerar här

 • Restprodukt i form av masugnsslagg


 • En viktig del av Finja Betongs hållbarhetsarbete är att minska produkternas klimatpåverkan. Som ett led i detta arbete används restprodukter i ett flertal tillverkningsprocesser. Till exempel ersätts cement till viss del med slagg från masugn, en restprodukt med cementliknande kvaliteter som uppstår i samband med ståltillverkning. Att använda sig av masugnsslagg innebär att betong kan tillverkas på ett koldioxreducerande sätt samtidigt som dess tekniska egenskaper bibehålls.

 • Våra klimatpositiva produkter


 • I dagsläget har vi flera klimatpositiva byggprodukter i sortimentet, varav en serie med inbyggd kolsänka i form av biokol. Gemensamt för dessa är att Finja Betong utvärderat, förbättrat och utvecklat produkterna för att minska klimatavtrycket.

  Använd gärna mängdberäknaren som även räknar ut koldioxidbesparing vid val av en ECO-produkt jämfört med en motsvarande produkt i vårt övriga sortiment.

 • Inomhusbetong ECO

  Inomhusbetong ECO, med masugnsslagg och krossballast, är ett koldioxidreducerat och bindemedelsoptimerat torrbruk för gjutning inomhus av till exempel en trappa eller bänk.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • Puts- & Murbruk C ECO

  Puts- & Murbruk C ECO har en inbyggd kolsänka av biokol och är en produkt ämnad för grovputsning ovan mark på underlag av murverk samt murning av icke bärande konstruktioner.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • Mur- & Putsbruk B ECO

  Mur- & Putsbruk B ECO är ett kombinationsbruk med lagrad kolsänka i form av biokol avsett för murning samt grovputsning på underlag av murverk ovan mark.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • Murblock Bas ECO

  Murblock Bas ECO har, tack vare en inbyggd kolsänka av biokol, cirka 56 procent lägre klimatpåverkan jämfört med vanliga Murblock Bas och används vid murning när du vill bidra till att lagra kolatomer och förhindra att koldioxid släpps ut i atmosfären.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • Väggspackel ECO

  Väggspackel ECO är ett koldioxidreducerat väggspackel för inomhusbruk ämnat för uppfyllnad och justering på ett flertal underlag samt som underlag för kakel, tapeter och målning.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • 310 F ECO Avjämning

  310 F ECO Avjämning är en klimatpositiv, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong och andra stumma mineraliska material samt golvspånskiva.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • ECO-linje till villor, förskolor och andra byggnader


 • Symbol – En klimatpositiv produkt

 • Produkterna i den gröna ECO-linjen, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning och är klimatpositiva. Med detta ges möjligheten för medvetna kunder att aktivt göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

  De första byggstenarna har nu lagts till det som i framtiden kan komma att bli en helt klimatpositiv byggnad. Vi erbjuder helt enkelt ett grönare val för dem som vill bygga för framtiden.

 • Resan mot klimatpositiva byggprodukter


 • Färdplanen sattes 2020 med en målsättning att med produkterna i den gröna ECO-linjen minska CO2-belastningen för en byggnad med 50 procent på 3 år.

 • Älskabetong

 • 2023 finns åtta klimatpositiva byggprodukter i utbudet, varav tre produkter med inbyggd kolsänka i form av biokol. Respektive produkt har sänkt sin koldioxidpåverkan med 17-75 procent och vid upprättande av byggnaden i hållbarhetsresan sänks GWP med 58 procent i jämförelse med att ordinarie produkter använts.

   

 • Vad gör vi mer för att minska vår egen klimatpåverkan? 


  • Grön el – egna vindkraftverk som genererar 200 procent av vad Finjakoncernen använder
  • Lokal tillverkning ger närproducerade produkter
  • Höjda miljökrav på transportörer och kortare transportsträckor 
  • Implementerat plastsäckar för att öka hållbarhet på produkterna
  • Implementerat 100 % återvinningsbara plastförpackningar
  • Optimera bindemedel och miljövänliga tillsatsmedel i våra produkter
  • Minimerar spill i alla våra processer 
  • Återanvändning lokalt av restmaterial
  • Investeringar i maskinpark med låg energiförbrukning
  • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder.

 •  

  Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

 • Så klimatkompenserar vi


 • Klimatkompensering

 • Finja Betong arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och detta genom en rad olika åtgärder. Där dessa åtgärder inte räcker hela vägen klimatkompenseras* produkternas potentiella klimatpåverkan genom ett projekt i Brasilien som omvandlar biogas till elektricitet och som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Atmoz Consulting är vår partner för att förmedla investeringen i klimatkompensationsprojektet. I vårt hållbarhetsarbete följs den oberoende standarden ISO 14021.

  Vi klimatkompenserar produkterna i ECO-linjen för att nå till målet för klimatneutralitet. Men vi stannar inte där. För att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter kompenseras ytterligare 15 procent CO2e. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling; 3, 7 och 13.

  * Klimatkompensationen gäller de produkter som ingår i den klimatpositiva ECO-linjen. Det är den potentiella klimatpåverkan, från det att råvaran tas från naturen tills den färdiga produkten är klar att levereras, som kompenseras. Modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

 • Mer information 


 • Om du har några frågor kring Klimatpositiva byggprodukter, är du välkommen att kontakta oss.