Bygg ett murat dubbelgarage på 65 m²

Låt drömmen gå i uppfyllelse och bygg ett rejält garage för två bilar och massor av förvaring. Här kan du ha din egen bilverkstad, ordna sommarfest med grannarna, måla om trädgårdsmöbler eller helt enkelt parkera bilarna. Det murade garaget blir en bestående och nästan underhållsfri byggnad som höjer värdet på ditt hus och står kvar i flera generationer.

Rek. pris:

146.600 kr*

* För en murad och putsad stomme. Se Finjas produkter som priset avser under fliken ”Detta behöver du”.

DIY-beskrivning
Ritning
Filmer med steg för steg beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
st.
Behov: 28 st.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st.
Murblock Bas 70
11072060
st.
st.
Behov: 600 st.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st.
st.
Finbetong 25 kg
5511005
st.
st.
st.
Fixeringskil
690400
Behov: 28 st.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st.
st.

Verktyg

st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Gjuta grund – förberedelser

Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 300 mm under slutlig marknivå. Om marken består av lera eller finmaterial rulla ut geoduk som täcker hela byggnadens yta. Är marken torr och fast behövs ingen duk.

Sätt ut profiler och spänn murarsnöre i linje med grundens ytterkant och i höjd med det färdiga golvet. Mät långsidorna samt diagonalerna för att säkerställa att hörnen är vinkelräta.

Lägg ut minst 150 mm makadam. Packa med vibratorplatta och väg av ytan med avvägningsinstrument till dess ytan är 300 mm under murarsnöret. Lägg ut tomrör för el och eventuella VA-ledningar.

Gjuta grund – L-element

Placera ut L-elementen. Börja med hörnelementen och därefter de raka delarna. Justera med vattenpass och säkerställ att ytterkanten går i linje med murarsnöret. Mät ut och kapa till mindre delar med hjälp av vinkelslip och fogsvans.

Förankra L-elementen i varandra med en fixeringskil per skarv i ovankant mellan varje element samt en spikplåt per skarv för att sammanfoga elementens bottenskivor.

Gjuta grund – garageportöppningar

Kapa bort 150 mm av ovankanten på L-elementens vertikala delar i garageportarnas hela bredd. Forma med en väl förankrad bräda som låter betongen fylla till L-elementens yttersidor. Montera ett kantjärn i ovankant på varje bräda.

Gjuta grund – isolerskivor

Lägg ut det första lagret isolerskivor. Lägg därefter på ett lager isolerskivor som sträcker sig 165 mm in över elementen. Lägg detta lager så att skarvarna förskjuts mellan skikten. Sammanfoga de båda lagren med plastspik, ca 5 st. per kvm.

Gjuta grund – armering

Placera ut armeringsdistanser för två parallella armeringsjärn i kantbalken, 1 st. per 600 mm för varje armeringsjärn. Montera armeringsjärnen i armeringsdistanserna. Vid skarvning överlappas järnen med 500 mm. Böj armeringsjärnen i hörnen. Portöppningarna ska armeras extra. Placera ut armeringsdistanser i elementens kapade delar i portöppningarna och montera armeringsjärn även i dessa.

Placera ut ca 3 st. armeringsdistanser per kvm till armeringsnäten och lägg ut dessa över hela ytan, släpp 50 mm från elementens insidor. Överlappa armeringsnäten med 300 mm. Naja ihop med najtång och najtråd.

Fyll upp med makadam på elementens utsidor till 2/3 av dess höjd.

Gjuta grund – gjutning

Börja med att fylla kantbalken med betong till halva höjden och vibrera med vibratorstav.

Fyll därefter upp hela grunden till elementens ovankant. Vibrera med vibratorstav och låt härda två till fyra timmar.

Skura ytan med skurbräda och glätta därefter med ett stålsvärd utifrån och in mot mitten.

Dagen efter gjutning avlägsnas brädorna och deras stöd vid portöppningarna.

Vattna hela betongytan och täck med plastfolie. Eftervattna 2–3 gånger under kommande fem dygn. Låt slutligen betongen härda i ytterligare två dygn.

Mura väggar – förberedelser

Montera hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. Kontrollera att stolparna är i lod och fixera dem med strävor.

Varje skift blir 200 mm. Markera skiften med en penna på stolparna och spänn murarsnöre mellan dem i höjd med första strecket.

Applicera utefogmassa i två strängar direkt på grunden där väggen ska stå och fäst grundisoleringspapp, så kallat glidskikt, i fogmassan. Grundisoleringspappen ska ha samma bredd som blocken. Ingen grundisoleringspapp vid dörr- och portöppningar.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Tillsätt alltid vatten först och blanda endast den mängd bruk du behöver för stunden.

Mura väggar – murning

Lägg ut bruket till det första skiftet med murslev i två strängar och i blockens bredd. Placera ut det första skiftet Murblock Fördel 190 ECO. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna (stötfogar). Börja i ett hörn och arbeta vidare mot nästa hörn.

Säkerställ att blockens övre kant ligger i höjd med murarsnöret. Blocken får dock inte ligga an mot murarsnöret. Kontrollera med vattenpass att blocken ligger i våg. Ju noggrannare du är med första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Block kapas enklast med vinkelslip med bred klinga. Placera blockets kapade del inåt för att få en slät yta ytterst.

Mura färdigt hela första skiftet och skrapa bort överflödigt murbruk med murslev efter hand.

Pelaren mellan portarna förstärks med armeringsjärn och betong.
Borra hål ca 80 mm ner i betongplattan och applicera kemankare i hålen. Tryck ner armeringsjärn i hålen. Lägg ut murbruk och placera blocket över armeringsjärnen. Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp blockets hål med betong så att armeringsjärnen täcks.

Flytta upp murarsnöret till andra markeringen på stolpen.

Armera med två parallella bistål i första skiftet, sedan i vart tredje skift och i översta skiftet. Klipp upp och böj bistålen i hörnen. Överlappning sker med 500 mm.

Förbered armering för innervägg. Placera bistål och böj i 90 grader där innerväggen ska vara placerad. Låt bistålen sticka ut minst 500 mm.

Mura nästa skift. Fyll murarlådan med bruk och dra framåt så att två strängar bildas. Använd murslev i hörnen. Fogarna ska vara välfyllda.

Mura med ca ett halvt blocks förskjutning. Kontrollera med jämna mellanrum att blocken ligger i våg.

Skrapa bort överflödigt murbruk med murslev och avlägsna torkade murbruksrester med rotborste när bruket torkat men ännu inte härdat. Borsta diagonalt så att bruket inte dras ur fogarna.

Mura resterande skift upp till och med tionde skiftet på samma sätt.

Mura det elfte skiftet med Murblock Bas 90/Passblock 190. Detta för att höjden ska stämma överens med dörr och portar.

Mura tolfte skiftet med Murblock Fördel 190 ECO samt med balkar ovanför port- och dörr och fönsteröppningar. Minsta upplag, dvs överskjutande del på sidoblocken, per sida är 250 mm. Pilen på balken ska peka uppåt. Anpassa murblockets längd. Balken kapas aldrig.

Mura trettonde skiftet på bakre väggen och en meter in på bägge sidoväggarna med U-block. U-blocken geringssågas 45 grader i hörnen så att en sammanhängande gjutkanal bildas ovanpå. Mura resten av trettonde skiftet med Murblock Fördel 190 ECO.

Mura väggar – mura U-block

Fyll sen U-blocken med Finbetong och armera med två liggande bistål, varav en längre ner och en högre upp i gjutningen.

Fyll upp med betong så att murkrönet täcks helt och putsa ytan med murslev så den blir slät och homogen.

Mura ytterligare två skift på den främre väggen och på sidoväggarna med Murblock Fördel 190 ECO. Mura, armera och gjut därefter ett skift U-block på den främre väggen som fortsätter en meter in på bägge sidoväggarna. Fortsätt med Murblock Fördel 190 ECO på sidoväggarna.

Mura innerväggen på samma sätt som ytterväggarna men använd inte glidskikt. Mura Murblock Bas 90/Passblock 190 i elfte skiftet och sedan ytterligare två skift Murblock Fördel 190 ECO. Följ armeringsgången.

Alla smygar slammas innan dörrar m.m. monteras. Montera garageportar, förrådsdörr och fönster enligt respektive tillverkares anvisningar.

Tak och gavelspetsar – placera takbalkar

Fäst en regel, hammarband 45 x 120 mm, med spikplugg, i kant med insidan ovanpå betonggjutningen i U-blocken på den främre och den bakre väggen. Kläm en inplastad drevremsa mellan hammarband och betong.

Lyft upp, placera ut och förankra takbalkarna med vinkelbeslag och ankarskruv. Detta sker på båda sidor, bortsett från de två yttersta bjälkarna som ligger an mot sidoväggarna och endast monteras på insidan. Spänn ett förzinkat dragband 25 x 2,0 mm över takbalken invid insida vägg och låt detta gå ned ca 5 skift på väggen lite snett ut åt sidan och fäst med en spikplugg 6 x 65 i varje block.

Tak och gavelspetsar – mura slutliga skift

Mura ytterligare skift på sidoväggarna upp till överkant av takbalkarna. Såga murblocken efterhand för att passa taklutningen.

Mura två skift med Murblock Bas 70 ståendes på dess långsida mellan takbalkarna utanför hammarbandet på främre och bakre väggen.

Tak och gavelspetsar – taktäckning

Spika råspont i dubbla lager på hela taket med 300 mm taksprång på sidorna och täck med underlagspapp. Montera rännkrokar och fäst takfotsplåt under pappen i nederkant av taket.

Taket täcks med takduk eller helsvetsad papp godkänd för låglutande tak.

Fäst insektsnät i springan mellan råspont och mur i främre och bakre väggarna.

Montera vindskivor och vindskivsbeslag.

Putsa fasad – förberedelser

Blanda grundningsbruk A till en vällingliknande konsistens. Tillsätt alltid vatten först och blanda endast den mängd bruk du behöver för stunden.

Förvattna starkt sugande underlag så väggen blir lätt fuktig innan putsning. Grunda garagets utsida med ett 1–2 mm tjockt lager. Använd trattspruta eller murslev. Använd kalkkvast eller skurbräda på ytan för att fördela bruket och täcka skarvar.

Låt grundningsbruket vittorka minst ett dygn innan nätning.

Montera startlist i nederkant av väggarna på garagets utsida.

Väggpartier som är <400 mm helnätas 500 mm utanför det aktuella väggpartiet. Gäller för såväl horisontella som vertikala partier. Sätt en diagonal förstärkning 250 x 500 mm vid alla hörn vid öppningar. Näten fästs med 6 till 8 nätfäste universal och varmförzinkade spik per kvm. Montera nätfästena i yttersta lagret.

Putsa fasad – putsning

Blanda Puts- & Murbruk C enligt anvisningarna på förpackningen. Slå på ett 10 mm tjockt lager och puts efter banor av trälister som lodas in.

Lägg på lodräta strängar med murbruk och montera trälister 10 x 10 mm i dem. Putsa nerifrån och upp i en sågande rörelse med rätskiva som når från list till list. Ta bort trälisterna när väggen är jämn och fyll hålen efter dem med putsbruk.

För att få raka kanter i de yttre hörnen putsas de med hjälp av en rak bräda som sticker ut 10 mm från väggen. Brädan spikas fast i linje med väggen och i lod. Fäst en lodrät trälist längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädan och fyll hålen som har uppkommit efter spikarna med bruk.

När ytan torkat men inte färdighärdat kan den förberedas för ädelputs. Riv ytan med en rivbräda, våffla eller liknande i en cirklande rörelse, över hela ytan.
Smygar putsas i sista skedet.

Eftervattna ytan inom 24 timmar och en gång om dagen i ytterligare två dagar, beroende på väder. Detta görs för att minska risken för krympsprickor.

Ädelputs, ytputs och färg

För att få en vacker och underhållsfri fasad är det viktigt att påföra det slutliga ytskiktet med omsorg och noggrannhet. Välj mellan tre sorters ädelputs; stänkputs, spritputs och rivputs, eller måla den putsade väggen. Här har vi valt stänkputs. Det finns många putsfärger att välja mellan. Se färgkarta på finja.se. Vattna väggytan innan stänkputs appliceras.

Tänk på att fritt vatten inte får förekomma på ytan när stänkputsen appliceras. Använd trattspruta eller liknande och för på ett jämnt lager stänkputs i en svepande rörelse. Två skikt appliceras med minst 12 timmars mellanrum. Ytan ska vara helt täckt. Rådfråga fackman för bästa resultat.

Putsa invändigt

Följ instruktionerna för putsning av fasadväggar, men vid putsning invändigt behövs inget grundningsbruk. Här putsar och rivs en vägg i taget. Innan ytan torkat helt ska den förberedas för målning. Skura väggytan med en skurbräda eller liknande, i en cirklande rörelse, tills ytan är jämn och slät. Fortsätt putsa övriga väggar på samma sätt som tidigare.

Smygarna putsas när alla väggarna är helt klara. Montera brädor på väggarna. De bildar avdragsbanor som ger jämna hörn och kanter. Använd iläggningsslev för att applicera putsbruk i smygarna. Jämna till ytan så den blir slät.

Eftervattna väggarna inom 24 timmar. Låt putsen torka i 14 dygn. Nu är väggarna färdiga för avfärgning med fasadfärg silikat. Välj den silikatfärg som passar bäst för ändamålet. Silikatfärgen appliceras med roller och enligt de anvisningar som finns i produktbladet.

Slutligen

Måla snickerierna och montera hängrännor, stuprör och tillhörande beslag. Låt en behörig elektriker koppla in el.

Nu kan du tryggt parkera bilen skyddat från väder och vind i ditt nya garage medan vinterstormarna viner. Du har även fått extra utrymme för gräsklipparen eller annat som du vill förvara torrt och väderskyddat samtidigt som du har en stabil byggnad som kräver lite underhåll och pryder sin plats under många år framöver.

Se även de fyra filmerna Gjuta grund, Mura väggar, Putsa fasad och Putsa invändigt med rörliga anvisningar där du ser hur garaget byggs på finja.se.

Vad inspirerar dig?

Låt garagets förrådsdel bli en del av din trädgård med rum för plantering och förvaring av trädgårdens alla redskap. Med en stor dubbeldörr ut mot trädgården kan det bli en favoritplats och göra trädgårdsarbetet ännu roligare. Bygg ihop ditt garage med ett litet växthus och skapa en unik miljö.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat i våra digitala kanaler.

Tänk på att ...

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för information om vilka bygglovsregler som gäller för din tomt. Ritningarna på garaget kompletterade med en tomtritning där garaget är utplacerat ska bifogas bygglovsansökan tillsammans med fastighetsbeteckningen.

Tips!

Dörr och fönster kan placeras var som helst i
väggen. Anpassa till situationen efter dina önskemål.

Tänk på att …

Innerväggen är bärande. Vill du ändra eller ta bort innerväggen och ha en sammanhängande yta i garaget kan den ersättas av balk och pelare.

Tips!

Anpassa ditt garage till omgivningen. Kanske passar det bättre med ett sadeltak? Avsluta murarna med ett trettonde skift av U-balkar och bygg sen vidare med takstolar.