Unikon i-hörn S300, H400 borstad

Snabbfakta

Namn: Unikon i-hörn S300, H400 borstad
Art.nr: 64304013ih
Produktkategori: Grundsystem
Förpackningstyp: -
Finfo.nr: 4964862
Vikt primärförpackning (kg): 6
Längd primärförpackning (mm): 600
Bredd primärförpackning (mm): 600
Höjd primärförpackning (mm): 400

Unikon-elementet är ett kantelement som tar hand om flera viktiga och grundläggande detaljer. Detaljer som alla ger en bättre, stabilare och energisnålare husgrund.
Unikon-elementet används vid nyproduktion
av villor, mindre kontor, daghem mm. Jämfört med
liknande grundelement med vertikalisolering, kan
Unikon-elementet, tack vare sin unika form, ta upp
större laster från smalare väggar.
Unikon-elementet passar utmärkt för såväl tegel- och
träfasader som putsade mur- och trästommar. Unikonelementets konform breddar och lättar väggens tryck mot cellplasten. Detta minimerar deformation av cellplasten. Beroende på väggtyp blir U-medelvärdet så lågt som 0,16 på den yttre metern. Det ger en lägre energiförbrukning och bättre ekonomi. Och denna grund uppfyller med god marginal Boverkets hårda krav för energiförbrukning, något som är fastställt och väldokumenterat av Sweco. Vidare ger trappformen en betydligt bättre styrning av läggningen där cellplastskivorna får en effektivare överlappning, vilket ger en tätare grund som varken släpper igenom fukt eller radon.
Unikon-elementet monteras enkelt på en plan och
komprimerad yta. Det behövs ingen stagning och
formning om en mothållande återfyllning görs upp
till två tredjedelar av elementhöjden före gjutning.
Bredden på Unikon-elementet väljs utifrån ytterväggens konstruktion och tjocklek. Dimensionering av kantbalk, armering och kontroll av elementets totala lastkapacitet utförs av konstruktör vid varje enskilt fall.

Förberedelser
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att man markerar höjd och placering på profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.

Schaktning
Schaktning till erforderligt grundläggningsdjup. Dränerande fyllnadsmaterial läggs ut på schaktbotten. Fyllnadsmaterialet komprimeras väl och avdrages till rätt nivå före montage.

Montage av Unikon-element
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera Unikon-elementen i hörnen först och placera sedan ut de övriga. Se ytterhörn resp innerhörn i bild. Montera fixeringskilar i ovankant skarv mellan elementen – en fixeringskil per skarv i yttre vertikala delen. Tryck sedan ner en spikplåt i bakkanten på elementens horisontella del i varje skarv utanför den inre vertikala trappade delen. Se nedan.

Isolering av plattan
Cellplastskivorna läggs ut mot elementen och genom elementens trappform erhålles erforderlig förskjutning. Skarvar förskjuts mellan skikten. Cellplastlagren sammanbinds med plastspik, ca 4 st per m².

Armering, motfyllning och gjutning
Armering och betong ska vara dimensionerad för den belastningen grunden kommer att utsättas för. Om kantbalken uppfyller kriterierna för utformning och max linjelast enligt konstruktionsberäkningar för Unikon-elementet enligt www.finja.se, så kan utförandet ske enligt dessa beräkningar som vägledning. Armeringsnätet distanseras med armeringsdistanser – ca 3 st per m². Rostfritt järn med diameter 8 mm och längd 800 mm föres igenom inre vertikala, trappade cellplastdelen och ut till och in ca 30 mm i yttre vertikala cellplastdelen. Placera 2 st symetriskt mot varje Unikon-element och med centrumavstånd 600 mm, najas till armeringsnätet, överkantsarmeringen kan hängas upp i de rostfria järnen. Motfyllnad ska ske till två tredjedelars höjd av elementen före gjutning av kantbalk. Vid betonggjutning får pumpning ej ske mot grundelementets stående del. Elementet rengörs från betongspill direkt efter gjutning.

Färdigställande
Återfyllnadshöjden över elementets underkant bör vara minst 200 mm. Dränerande massor närmast elementen. Utvändig tjälisolering anbringas med Finja isoleringsskiva grå i omfattning enligt gällande föreskrifter.