F-element S300, hörn H400

Snabbfakta

Namn: F-element S300, hörn H400
Art.nr: 6430081H
Produktkategori: Grundsystem
Förpackningstyp: -
Finfo.nr: 5561913
Vikt primärförpackning (kg): 5
Längd primärförpackning (mm): 600
Bredd primärförpackning (mm): 600
Höjd primärförpackning (mm): 400

F-element passar utmärkt för tegelfasader med homogen murstomme eller trästomme. F-elementet ger en stabil, skarvfri, gjuten kantbalk som fungerar som upplag för tegelfasaden, samtidigt som den utgör en kantform för plattan på marken. F-elementet används vid nyproduktion av villor, mindre kontor, daghem m.m. I den yttre kantbalken placeras en släppskiva mot den yttre vertikala cellplastskivan. Släppskivan underlättar när den yttre cellplastskivan bryts loss efter gjutning. Efter det att den yttre cellplastskivan brutits loss, kvarstår en 100 mm slät och jämn kantbalk. Denna kantbalk bildar nu upplag för tegelfasaden. F-elementet monteras enkelt på en plan och komprimerad yta. Det behövs ingen stagning och formning, om en mothållande återfyllning görs, upp till två tredjedelar av elementhöjden före gjutning. Dimensionering av kantbalk, armering och kontroll av elementets totala lastkapacitet utförs av konstruktör vid varje enskilt fall.

Förberedelser
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att man markerar höjd och placering på profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.
Schaktning
Schakta till erforderligt grundläggningsdjup. Lägg sedan ut dränerande fyllnadsmaterial på schaktbotten. Komprimera fyllnadsmaterialet väl och dra av det till rätt nivå före montage.
Montage av F-element
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera F-elementen i hörnen först och placera sedan ut de övriga. Tänk på att insidan av den yttre vertikala isoleringen är lika med utsida grund och denna sidan placeras efter profiltrådarna, om dessa är satta efter grundens yttermått. Montera spikplåtar över skarvarna mellan F-elementen, 3 st per element. Se bild till höger.
Isolering av plattan
Lägg ut cellplastskivorna så att föreskriven kantförstyvning erhålls. Förskjut skarvarna mellan skikten. Bind samman cellplastlagren med plastspik. Ca 4 st/m².
Montera släppskivor
Montera släppskivor invändigt, mot den yttre vertikala cellplasten. Förskjut skarvarna på släppskivan gentemot skarvarna på kantelementen. Tejpa fast skivorna i ovankant, mot den yttre cellplasten. Se till att släppskivorna trycker an mot botten och att alla skarvar är tätade med tejp, så att inte betong tränger in bakom skivorna vid gjutning.
Armering och gjutning
Stick U-sinus nålarmering genom den inre vertikala cellplasten, så att det blir nålarmering horisontellt i övre kantbalken och in i plattan med ett c/c-avstånd på 600 mm. Stick även nålarmering snett uppifrån plattan och till underkant av den yttre kantbalken med c/c-avstånd 600 mm. Förskjut övre och nedre nålarmering med 300 mm sinsemellan. Armera den yttre kantbalken med minst 2 armeringsstänger, en uppe och en nere. Armering och betong skall vara dimensionerad för den belastning byggnaden kommer att utsättas för. Distansera armeringsnätet med armeringsdistanser. Ca 3 st/m². Motfyll till två tredjedelar av elementhöjden före gjutning.
Färdigställande av yttre balken
Efter att gjutningen har härdat skall den yttre cellplasten avlägsnas. Skär i den yttre vertikala cellplasten längs med och strax under marknivån med kniv eller såg och bryt av de yttre cellplastskivorna. Dessa kan sedan med fördel läggas på marken mot grunden som tjälisolering.
Färdigställande
Återfyllning skall ske till minst 200 mm under elementets överkant. Utvändig tjälisolering läggs till i en omfattning som följer gällande föreskrifter. Även släppskivorna avlägsnas från betongen om de inte automatiskt följer med cellplasskivorna vid borttagning av dessa.