F-element S300, H300

Snabbfakta


F-element passar utmärkt till tegelfasader med homogen murstomme eller trästomme. Bottenskiva av S300.
F-element passar utmärkt till tegelfasader med homogen murstomme eller trästomme. Bottenskiva av S300.Namn: F-element S300, H300
Art.nr: 6430080
Produktkategori: Grundsystem
Finfo/Nobb.nr: 5561910
Vikt primärförpackning (kg): 4
Längd primärförpackning (mm): 1200
Bredd primärförpackning (mm): 600
Höjd primärförpackning (mm): 300

Grundelement som passar utmärkt för tegelfasader med homogen murstomme eller trästomme. F-element ger en stabil, skarvfri, gjuten kantbalk som fungerar som upplag för tegelfasaden, samtidigt som det utgör en kantform för plattan på marken. Elementet används vid nyproduktion av villor, mindre kontor, förskolor med mera. I den yttre kantbalken placeras en släppskiva mot den yttre vertikala cellplastskivan. Släppskivan underlättar när den yttre cellplastskivan bryts loss efter gjutning. Efter det att den yttre cellplastskivan brutits loss, kvarstår en 100 mm slät och jämn kantbalk. Denna kantbalk bildar nu upplag för tegelfasaden.

F-elementet monteras enkelt på en plan och komprimerad yta. Det behövs ingen stagning och formning, om en mothållande återfyllning görs, upp till två tredjedelar av elementhöjden före gjutning. Dimensionering av kantbalk, armering och kontroll av elementets totala lastkapacitet utförs av konstruktör vid varje enskilt fall.

Förberedelser:
Låt kommunen eller annan behörig person sätta ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att man markerar höjd och placering på profiler som är monterade utanför den tänkta grunden.

Schaktning:
Schakta till erforderligt grundläggningsdjup. Lägg sedan ut dränerande fyllnadsmaterial på schaktbotten. Komprimera fyllnadsmaterialet väl och dra av det till rätt nivå före montage.

Montage:
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera F-element i hörnen först och placera sedan ut de övriga. Tänk på att insidan av den yttre vertikala isoleringen är lika med utsida grund och denna sidan placeras efter profiltrådarna, om dessa är satta efter grundens yttermått. Montera spikplåtar över skarvarna mellan elementen, 3 stycken per element.

Isolering av platta:
Lägg ut cellplastskivorna så att föreskriven kantförstyvning erhålls. Förskjut skarvarna mellan skikten. Bind samman cellplastlagren med plastspik. Cirka 4 stycken per kvadratmeter.

Montera släppskivor:
Montera släppskivor invändigt, mot den yttre vertikala cellplasten. Förskjut skarvarna på släppskivan gentemot skarvarna på kantelementen. Tejpa fast skivorna i ovankant, mot den yttre cellplasten. Se till att släppskivorna trycker an mot botten och att alla skarvar är tätade med tejp, så att inte betong tränger in bakom skivorna vid gjutning.

Armering och gjutning:
Stick U-sinus nålarmering genom den inre vertikala cellplasten, så att det blir nålarmering horisontellt i övre kantbalken och in i plattan med ett c/c-avstånd på 600 mm. Stick även nålarmering snett uppifrån plattan och till underkant av den yttre kantbalken med c/c-avstånd 600 mm. Förskjut övre och nedre nålarmering med 300 mm sinsemellan. Armera den yttre kantbalken med minst 2 armeringsstänger, en uppe och en nere. Armering och betong skall vara dimensionerad för den belastning byggnaden kommer att utsättas för. Distansera armeringsnätet med armeringsdistanser. Cirka 3 stycken per kvadratmeter. Motfyll till två tredjedelar av elementhöjden före gjutning.

Färdigställande av yttre balken:
Efter att gjutningen har härdat skall den yttre cellplasten avlägsnas. Skär i den yttre vertikala cellplasten längs med och strax under marknivån med kniv eller såg och bryt av de yttre cellplastskivorna. Dessa kan sedan med fördel läggas på marken mot grunden som tjälisolering.

Färdigställande:
Återfyllning ska ske till minst 200 mm under elementets överkant. Utvändig tjälisolering läggs till i en omfattning som följer gällande föreskrifter. Även släppskivorna avlägsnas från betongen om de inte automatiskt följer med cellplastskivorna vid borttagning av dessa.

Produkten har lagts till i inköpslistan