Flexplan 20 kg

Snabbfakta

Pumpbar avjämning för applicering i tjocka skikt. Lämplig som uppfyllnad och fallbyggnad under finspackel och som underlag till flytande trägolv, mattor, tätskikt, sten och klinker. För inomhusbruk på underlag av betong, klinker och golvspånskivor.

Namn: Flexplan 20 kg
Art.nr: 539004
Produktkategori: Avjämningsmassor
Förpackningstyp: 20 kg
Finfo/Nobb.nr: 6616341
Vikt primärförpackning (kg): 20
Längd primärförpackning (mm): 390
Bredd primärförpackning (mm): 270
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Pumpbar golvavjämning som kan appliceras i tjocka skikt. Lämplig som uppfyllnad och fallbyggnad under finspackel och som underlag till flytande trägolv, mattor, tätskikt, sten och klinker. För inomhusbruk på underlag av betong, klinker och golvspånskivor. Produkten är vattenskadestabil och lämplig till golvvärme.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Svaga och eftergivliga underlag som inte kan förankra avjämningsmassans krymprörelser ska avlägsnas. Rörelsefogar i underlaget ska öppnas om de överspacklas.

Underlaget primas alltid med Finja Primer enligt primerguiden. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Temperaturen i underlaget och i lokalen ska inte understiga 10 °C.

En nygjuten betongplatta ska inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter plattans gjutning, med hänsyn till eventuella sprickbildningar på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan, mätt enligt AMA Hus tabell Q/3, brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innan läggningstillfället, eftersom starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen.

Golvvärme:
Värmen får inte aktiveras inom 28 dygn efter spackling. För att uppnå styrka ska elslingor ha ett täckande spackelskikt på minst 10 mm och en minsta total skikttjocklek på 15 mm. Vattenslingor ska ha ett minsta täckande spackelskikt på 20 mm. Följ alltid anvisningar från golvvärmeleverantören.

Blandning för hand:
Blandas med 3,2–3,6 liter rent kranvatten per 20 kg i anslutning till blandningsplatsen. Blandning sker med lämplig bruksvisp eller mixer. Tillsätt först vatten i blandningskärlet därefter spackelpulvret och blanda minst två minuter efter att en homogen massa har uppnåtts.

Blandning maskinellt:
Använd en för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Utläggning:
Den färdigblandade massan pumpas eller hälls ut i våder på underlaget. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Normalt behövs en lätt bearbetning med tandspackel. Vådlängden anpassas till blandningskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga 8–10 meter utan avgränsare. Som avgränsare används Finja Avstängarlist. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spacklingen påbörjas, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterarbete:
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar”.

Beläggning:
På uttorkat, ej tätt, underlag kan täta ytskikt såsom plastmattor eller Finjas tätsystem appliceras efter två dygn vid 30 mm skikttjocklek. Vid 100 mm gäller fem dygns. Följ AMA Hus rekommendationer. Klinker upp till 30 x 30 cm, som monteras utan tätskikt, kan appliceras dagen efter spackling. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte i lokalen. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning. Kontrollera att ytskiktsleverantörens krav på ytdraghållfasthet uppfylls innan ytskikt appliceras. Följ leverantörens anvisningar vid fuktkänsliga beläggningar som till exempel trägolv.

Produkten har lagts till i inköpslistan