560 Top Super 25 kg

Snabbfakta

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. Salt- och frostbeständig.

Namn: 560 Top Super 25 kg
Art.nr: 53560
Produktkategori: Avjämningsmassor
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 5035560
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 430
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. Salt och frostbeständig. Kan användas som slitskikt vid till exempel lastkajer, loftgångar och andra utsatta ytor. För inom- och utomhusbruk.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, svaga ytskikt och annat som kan försämra vidhäftningen. Svaga och eftergivliga underlag som inte kan förankra avjämningsmassans krymprörelser ska avlägsnas. Rörelsefogar i underlaget ska öppnas om de överspacklas. Underlaget förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan avjämning. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 1,5 MPa. Temperaturen i underlag, lokalen och material ska inte understiga 10 ˚C. Med hänsyn till eventuella sprickbildningar, på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar, ska en nygjuten betongplatta inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter gjutning, med hänsyn till. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan, mätt enligt AMA Hus tabell Q/3, brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Blandning för hand:
Blandas med 3,8 liter rent kranvatten per 25 kg. Blandning sker med borrmaskin och visp. Tillsätt först vatten i blandningskärlet därefter spackelpulvret och blanda minst två minuter efter det att en homogen massa har uppnåtts.

Blandning maskinellt:
Använd en för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innan läggningstillfället. Detta eftersom starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen.

Utläggning:
Den färdigblandade massan hälls eller pumpas ut i våder på underlaget. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Normalt behövs en lätt bearbetning med tandspckel. Vådlängden anpassas till blandningskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga 8–10 meter utan avgränsare. Som avgränsare används Finja Avstängarlist. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spacklingen påbörjas, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterarbete:
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar”.

Ytskikt:
Är färdig för trafikbelastning utan ytskikt, men kan med hänsyn till estetiska skäl eller kemisk belastning behöva täckas med lämpligt ytskikt. Följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar. Läs alltid ”Råd vid synlig och målad golvavjämning” innan spacklingsarbetet påbörjas.

Produkten har lagts till i inköpslistan