520 Industri 25 kg

Snabbfakta

Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. För inomhusbruk.

Namn: 520 Industri 25 kg
Art.nr: 53520
Produktkategori: Avjämningsmassor
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 2830988
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 430
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning av tex handtruckar och bilar eller som underlag för härdplastbeläggningar. Som bottningsmaterial för Finja 540 Top och 560 Top Super vid större belastningar. För inomhusbruk.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Svaga och eftergivliga underlag som inte kan förankra avjämningsmassans krymprörelser ska avlägsnas. Rörelsefogar i underlaget ska öppnas om de överspacklas. Underlaget primas alltid med Finja Primer enligt primerguiden. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 1,5 MPa. Temperaturen i underlaget och i lokalen ska inte understiga 10 ˚C. En nygjuten betongplatta ska inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter plattans gjutning, med hänsyn till eventuella sprickbildningar på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan, mätt enligt AMA Hus tabell Q/3, brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Blandning för hand:
Blandas med 4,0–4,5 liter dricksvatten per 25 kg i anslutning till blandningsplatsen. Blandning sker med lämplig bruksvisp eller mixer. Tillsätt först vatten i blandningskärlet därefter spackelpulvret och blanda minst två minuter efter en homogen massa uppnåtts.

Blandning maskinellt:
Använd en för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innan läggningstillfället, eftersom starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen.

Utläggning:
Den färdigblandade massan pumpas eller hälls ut i våder på underlaget. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Normalt behövs en lätt bearbetning med tandspckel. Vådlängden anpassas till blandningskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga 8–10 meter utan avgränsare. Som avgränsare används Finja Avstängarlist. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spacklingen påbörjas, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterarbete:
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar”.

Ytskikt:
Är färdig för trafikbelastning utan ytskikt, men kan med hänsyn till estetiska skäl eller kemisk belastning behöva täckas med lämpligt ytskikt. Följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar. På uttorkat, ej tätt underlag är produkten målningbar 3–5 dygn efter spackling. Följ HusAMAs rekommendationer. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte i lokalen. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning. Läs alltid ”Råd vid synlig och målad golvavjämning” innan spacklingsarbetet påbörjas.

Produkten har lagts till i inköpslistan