240 Avjämning Fin Snabb 25 kg

Snabbfakta

Cementbaserad, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker samt flytande och limmade trägolv. För inomhusbruk.

Namn: 240 Avjämning Fin Snabb 25 kg
Art.nr: 53240
Produktkategori: Avjämningsmassor
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 2830980
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 430
Bredd primärförpackning (mm): 280
Höjd primärförpackning (mm): 120

Mängdberäknare

Fyll i antal kvadratmeter och skikttjocklek för att veta hur många säckar som behövs för ditt projekt. Antalet säckar uppdateras automatiskt och du kan enkelt lägga till produkten i inköpslistan.

Antal kvadratmeter

m2

Skikttjocklek

mm

Cementbaserad, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, trä och golvgipsskivor. Lämplig som underlag för limmade mattor, klinker samt flytande och limmade trägolv. För inomhusbruk. Produkten är vattenskadestabil och lämplig till golvvärme.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, svaga ytskikt och annat som kan försämra vidhäftningen. Svaga och eftergivliga underlag som inte kan förankra avjämningsmassans krymprörelser ska avlägsnas. Rörelsefogar i underlaget ska öppnas om de överspacklas. Underlaget förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan avjämning. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Temperaturen i underlag, lokal och material får ej understiga 10 ˚C. Med hänsyn till eventuella sprickbildningar på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar ska en nygjuten betongplatta inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan, mätt enligt AMA Hus tabell Q/3, brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Golvvärme:
Värmen får inte aktiveras inom 28 dygn efter spackling. För att uppnå styrka ska elslingor ha ett täckande spackelskikt på minst 10 mm och en minsta total skikttjocklek på 15 mm. Vattenslingor ska ha ett minsta täckande spackelskikt på 20 mm. Följ alltid anvisningar från golvvärmeleverantören.

Blandning för hand:
Blandas med 5,0–5,3 liter rent kranvatten per 25 kg. Blandningen av massan utförs med borrmaskin och visp. Tillsätt först vatten i blandningskärlet därefter spackelpulvret och blanda minst två minuter efter det att en homogen massa har uppnåtts.

Blandning maskinellt:
Använd en för ändamålet avsedd blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innan läggningstillfället, detta eftersom starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen.

Utläggning:
Den blandade massan hälls eller pumpas ut i våder på underlaget. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Normalt behövs en lätt bearbetning med tandspackel. Vådlängden anpassas till blandningskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga 8–10 meter utan avgränsare. Som avgränsare används Finja Avstängarlist. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spacklingen påbörjas, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterarbete:
Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Sickla eller skrapa av eventuella ”ryggar”.

Beläggning:
På uttorkat ej tätt underlag kan täta beläggningar appliceras ett dygn efter spackling. Klinker upp till 30 x 30 cm, som monteras utan tätskikt, kan appliceras dagen efter spackling. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte i lokalen. En lägre temperatur och/eller högre RF förlänger tiden för beläggning. Kontrollera att ytskiktsleverantörens krav på ytdraghållfasthet och andra egenskaper uppfylls innan ytskikt appliceras, gäller särskilt vid fuktkänsliga beläggningar som trägolv.

Produkten har lagts till i inköpslistan