Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.

Certifikat & bedömningar

 • Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, samt är registrerade i BASTA. Flertalet produkter är också registerade hos Sunda Hus eller Byggvarubedömningen och uppfyller kraven i Svanen bilaga 5. På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser som produkterna är registrerade i. Finja är anslutet till REPA-registret.

  Alla produkter som omfattas av en harmoniserad standard är CE-märkta. Ett fåtal produkter är också P-märkta. Våra anläggningar genomgår regelbundna besiktningar av Nordcert/RISE för att säkerställa att kraven på CE-märkning/BBC märkning uppfyllts.
   

  Förklaringar till olika begrepp:

  Byggvarudeklarationer

  Finjas byggvarudeklarationer förmedlar information som kan användas för bedömning av en produkts miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Byggvarudeklarationer (BVD) är ett frivilligt system med ett branschgemensamt format, uppbyggt efter Kretsloppsrådet riktlinjer. För mer information se  www.byggvarudeklarationer.se.
   

  BASTA

  basta-logo.jpgBASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet med systemet är att fasa ut produkter innehållandes ämnen med farliga kemiska egenskaper och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. En stor del av Finjas produkter är godkända och registrerade i BASTA-systemet. För mer information se www.bastaonline.se
   

  Sunda Hus

  SundaHus Miljödata är ett system med hälso- och miljögranskade byggvaror som används i samband med byggnation och fastighetsförvaltning. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten och av SundaHus bedömningskriterier, vilka är baserade på REACH och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Flera av Finjas produkter är registrerade hos SundaHus. För mer information se www.sundahus.se
   

  Byggvarubedömningen

  Byggvarubedömningen utvärderar och bedömer produkters egenskaper och livscykel. Utifrån miljöbedömningar påverkas produktuvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Flera av Finjas produkter är registrerade hos Byggvarubedömningen.

  bvb-medlemmar.png

   

  REPA 

  Alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas. Finja är anslutet till REPA-registret. För mer information se www.ftiab.se
   

  CE märkning – Prestandadeklaration (DoP)

  Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning (ETA). CE-märkningen anger att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Alla Finjas produkter som har en harmoniserad standard är CE-märkta.
   

  P-märkning

  p-markning.jpgMärkningen innebär att förutom lag- och myndighetskrav (t.ex. svenska byggregler) uppfylls även marknadens höga krav. P-märket betyder också att produkten eller tjänsten är typprovad och att tillverkarens eller utförarens egenkontroll övervakas av RISE. Några av Finjas produkter är P-märkta.
   

  Miljöcertifiering av byggnader

  Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas, dock inte byggprodukter. Svanen ställer krav på byggprocesser, material och energibehov. Flera av Finjas produkter uppfyller kraven i Svanen bilaga 5. Det finns även ett antal andra system för miljöcertifiering på marknaden, till exempel Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

  Miljövarudeklarationer (EPD)

  Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, arbetar vi med miljövarudeklarationer och livscykelanalyser. Läs mer om våra miljövarudeklarationer.

   

Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt.